Informacje o podmiocie

 STATUS PRAWNY ORAZ FORMA PRAWNA

Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrocławskiego.

Powiatowy Środowiskowy Dom funkcjonuje w oparciu o następujące przepisy:

1.       ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2018 r. poz.1508 z późn. zm.),

2.       ustawę z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. poz.1878),

3.       ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077
z późn. zm.),

4.       Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy / Dz. U. Nr 238 poz. 1586 z późn. zm/,

5.       uchwałę Nr XXIV/213/18 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 10 września 2018 r.
w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich.

6.       uchwałę Nr XXV/220/18 Rady Powiatu Wrocławskiego z dnia 11 października 2018 r.
w sprawie nadania statutu Powiatowemu Środowiskowemu Domowi Samopomocy
w Kątach Wrocławskich.

 


      PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI

      Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich jest placówką typu dziennego, przeznaczoną dla 30 osób z niepełnosprawnością. Jednostka bejmuje swym działaniem 9 gmin Powiatu Wrocławskiego: Czernicę, Długołękę, Jordanów Śląski, Kąty Wrocławskie, Kobierzyce, Mietków, Sobótkę, Siechnice i Żórawinę.Jednostka działa w oparciu o Statut i Regulamin Organizacyjny, program działalności oraz roczny plan pracy, opracowany na każdy rok działalności Domu.

 

     Głównym celem funkcjonowania Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Kątach Wrocławskich jest podtrzymywanie oraz rozwijanie umiejętności, niezbędnych do podejmowania czynności z zakresu samoobsługi w życiu codziennym, a także wsparcie  w zaspakajaniu podstawowych potrzeb życiowych osób           z niepełnosprawnościami. Powiatowy Środowiskowy Dom  Samopomocy w Kątach Wrocławskich działa na rzecz podopiecznych  w celu rozwinięcia społecznej akceptacji oraz kreowania  odpowiednich postaw  w środowisku
osób zdrowych. Wszystkie zadania realizowane przez placówkę mają docelowo doprowadzić do poprawy jakości życia podopiecznych, poprzez zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, wsparcia psychologicznego                             i terapeutycznego oraz otoczenie zarówno uczestników, jak ich rodzin niezbędną opieką.

Metody pracy jakie będą wykorzystywane, realizowane będą  poprzez zajęcia terapeutyczne  w formie grupowej oraz indywidualnej, a także treningi funkcjonowania w życiu codziennym, dostosowane do indywidualnych możliwości podopiecznych.

Zajęcia terapeutyczne oraz proponowane przez zespół wspierająco-aktywizujący  formy oddziaływań, mające na celu poprawę funkcjonowania uczestników, planowane są z uwzględnieniem predyspozycji poszczególnych
podopiecznych, ale także z zachowaniem prawa do wolności, godności, suwerenności oraz samodzielności podopiecznych.

Zgodnie z § 14. Usługi, świadczone przez Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy w Kątach Wrocławskich, o których mowa w art. 51a ust.
2 ustawy, obejmują w szczególności:

 1) trening
funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny,
trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych,
trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;

2) trening umiejętności interpersonalnych i
rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z
osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami w czasie zakupów, w środkach
komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;

2a) trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z
wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w
przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;

3) trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w
tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi,
internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;

4) poradnictwo psychologiczne;

5) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych;

6) pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń
zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w
zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;

 7) niezbędną
opiekę, w szczególności dla uczestników, o których mowa w art. 51c ust. 5
ustawy;

8) terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę
i rekreację;(…)

10) inne formy postępowania przygotowujące do
uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym
w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy.

§ 15. 1. Dom umożliwia uczestnikom skierowanym na
pobyt dzienny spożywanie gorącego posiłku, przyznanego w ramach zadania
własnego gminy, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 3 i 14 ustawy, lub w ramach
treningu kulinarnego.

2.21) W przypadku braku możliwości zapewnienia posiłku
w sposób, o którym mowa w ust. 1, dopuszcza się możliwość zakupu gorącego
posiłku dla uczestników.

 

 

 

Przewiń do góry
Skip to content